Skip to main content

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Frivillig Kolding

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

§ 2. Formål

At styrke, synliggøre og udvikle det frivilige sociale arbejde i Kolding Kommune. 

At fungere som støtte for foreninger, grupper og borgere, som udfører en frivillig social indsats.

At yde medmenneskelig støtte til personer, der står i en vanskelig livssituation. Støtten ydes gennem igangsættelse og facilitering af selvhjælpsgrupper- og aktiviteter, en-til-en samtaler, samt henvisning til tilbud udbudt af lokale foreninger.

§ 3. Aktiviteter

Hovedaktiviteterne til opfyldelse af foreningens formål er: 

 • At fremme stærke og mangfoldige fællesskaber i civilsamfundet
 • At gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige arbejde og dets tilbud lokalt
 • At sikre koordinering af de frivillige initiativer gennem netværk
 • At sikre dialog mellem medlemmer
 • At skabe dialog på tværs af civilsamfund, offentlige myndigheder og relevante private aktører 
 • At understøtte rekruttering af frivillige i form af en "jobformidling"
 • At hjælpe nye initiativer på vej 
 • At hjælpe og støtte medlemmer med igangværende tiltag og udvikling af nye projekter
 • At tilbyde uddannelse og kursusvirksomhed til medlemmerne
 • At udlåne lokaler og faciliteter til kopiering, internet m.v. til foreninger, der er medlemmer af Frivillig Kolding. 
 • At yde støttesamtaler for borgere der står i en svær livssituation
 • At igangsætte selvhjælpsgrupper

§ 4. Medlemskab af organisationer

Frivillig Kolding er medlem af landsorganisationen for Frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer, FRISE.

§ 5. Grundlæggende værdier
Frivillig Kolding er en nonprofitorganisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser. 

Foreningen ønsker at møde alle med respekt og tolererer ikke forskelsbehandling på baggrund af køn, race, religion, kultur, politisk observans, nationalitet eller seksuel orientering. 

§ 6. Drift og finansiering 
Midlerne til driften af Frivillig Kolding tilvejebringes ved tilskud fra Kolding Kommune i henhold til Lov om social service § 18, grundfinansiering for Frivilligcenter fra Socialstyrelsen og Kolding Kommune, kontingenter, fondstilskud, donationer og indtægtsgivende virksomhed. 

Driftsmidler, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, anbringes i et pengeinstitut. 

Alene Frivillig Koldings egenkapital hæfter for foreningens gældsforpligtelser. Medlemmer af Frivillig Kolding og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Frivililg Koldings gældsforpligtelser.

§ 7. Tegningsregel
Frivillig Kolding tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer i forening

§ 8. Anonymitet og tavshedspligt 
Brugernes anonymitet vægtes højt og der sker kun registrering af oplysninger, som er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der deltager i foreningens aktiviteter. 

Registreringen sker kun med accept fra de pågældende. der sker ingen indberetning til offentlige myndigheder, dog respekterer Frivililg Kolding lovgivningens krav om indberetning til sociale myndigheder vedrørende børns mistrivsel. 

Alle frivillige og ansatte i foreningen er underkastet tavshedspligt om forhold, som den enkelte under udførelsen af sit arbejde måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter må betragtes som personlige og fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.  

§ 9. Medlemskab

Medlemskab af foreningen er åben for alle frivillige og foreninger, der tilslutter sig Frivillig Koldings formål og værdigrundlag. 

For foreninger er medlemskab gældende, når kontingentet for det pågældende regnskabsår betales senest d. 20. januar.

For enkeltpersoner opnås medlemskab som aktiv frivillig. For at betragtes som aktiv frivillig skal man have underskrevet en frivililgattest og have bidraget til Frivililg Koldings aktiviteter gennem en periode på minimum to måneder. Frivilligattesten fornyes hvert 2. år, hvis man fortsat ønsker at være medlem af foreningen. 

Ansatte kan ikke være medlem.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der aktivt modarbejder foreningens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for foreningens virke. 

 

§ 10. Bestyrelse
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen består af 5 til 7 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges desuden 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Valgbare til bestyrelsen er frivillige og repræsentanter for lokalsamfundet. Ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ansættes i foreningen, udtræder af bestyrelsen.

Det efterstræbes at skabe en bestyrelsessammensætning, der bredt repræsenterer foreningslivet samt andre brancher med relevante kompetencer og erfaring. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden er til stede. 

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.   

Bestyrelsen kan ansætte personale.

Bestyrelsen/foreningen kan betjene sig af betalt rådgivere. 

Bestyrelsesarbejde er ulønnet. 

Udtræden af bestyrelsen: 

Udtrædelse af bestyrelsen sker skriftligt til formanden. 

Fravær uden afbud 3 på hinanden følgende gange medfører udtrædelse af bestyrelsen og indtræden af suppleant som bestyrelsesmedlem. 

Suppleanten sidder som bestyrelsesmedlem det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode ud og ny suppleant vælges ved den kommende generalforsamling. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. 

 

 § 11. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest i maj måned. Generalforsamlingen holdes med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskabet for det foregående år til godkendelse. 
 4. Forelæggelse og godkendelse af indeværende års budget. 
 5. Fastlæggelse af kontingent. 
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling sker med minimum 4 ugers varsel til foreningens medlemmer pr. mail og ved opslag på hjemmesiden og på Facebook.

Foreslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foramnden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag, som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, skal udsendes til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen. 

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal. Ændring af vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte. 

Der kan kun stemmes af medlemmer, som er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves minimum 2 måneders medlemskab af foreningen.  

Skriftlig afstemning kan finde sted, når der blandt deltagerne i generalforsamlingen er et ønske herom eller når dirigenten skønner der er formålstjenligt. Såfremt der ved personafstemninger er flere kandidater end der antal, der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Valg af formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand i lige år. 

Hvert år vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. 

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutninger eller efter en begrundet, skriftlig anmodning fra mindst 25% af foreningens ordinære medlemmer. Indkaldelse sker pr. mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. 

§ 13. Regnskab og revision

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskabsaflæggelse. Regnskab og budget godkendes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma, som udpeges af bestyrelsen. 

Det godkendte regnskab, budget for det kommende år samt rapport om aktiviteter indsendes til Kolding Kommune inden 1. september.   

 

§ 14. Daglig ledelse

Bestyrelsen ansætter en daglig leder, som er koordinator mellem brugere, frivillige og bestyrelse. 

Lederen refererer til formanden og er ansvarlig for foreningens daglige drift, herunder dagligt regnskab og statistik. 

§ 15. Nedlæggelse af foreningen 

Nedlægggelse af foreningen kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen på en ordinær generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det. 

Opnås der ikke det nødvendige flertal på den ordinære generalforsamling, kan endelig beslutning om nedlæggelse af foreningen ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og kun, hvis et flertal af de fremmødte stemmer for nedlæggelse. Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligt finde sted 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

§ 16. Foreningens midler

I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal foreningen eventuelle midler med tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Kolding Kommune anvendes til et svarende socialt formål. 

Disse vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 15. august 2023, ophæver de hidtil gældende vedtægter for Kolding Selvhjælp og træder i kraft straks efter vedtagelsen.